Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

e-shopu Shop211sqn.cz 

Obsah:

I.                Obecná ustanovení

II.              Definice

III.             Sdělení před uzavřením smlouvy pro kupující spotřebitele

IV.            Uzavření smlouvy

V.              Cena a platební podmínky

VI.            Dodání zboží,  přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

VII.           Uživatelský účet

VIII.         Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

IX.            Práva z odpovědnosti za vady

X.              Další práva a povinnosti smluvních stran

XI.            Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 – Formulář pro reklamaci

 

 

I. Obecná ustanovení

I.1         Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z kupní smlouvy uzavírané společností a provozovatelem internetového obchodu (e-shop) umístěného na stránkách www.shop211sqn.cz, SKY Promotion s.r.o., sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, provozovna e-shopu: Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice,  IČ: 01610112, Tel.: +420 777 123 787, E-mail: shop@shop211sqn.cz (dále jen „prodávající“), a uživatelem internetového obchodu (dále jen „kupující“).

I.2         Při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že kupující prostředky komunikace na dálku projevuje vůli uzavřít kupní smlouvu, je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty. 

I.3         Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavíraných kupních smluv.

I.4         Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky (rozhodné právo), zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), z ustanovení občanského zákoníku například § 1751 odst. 1 a násl. upravujícími obchodní podmínky a v případě kupujícího spotřebitele také ustanovení na ochranu spotřebitelů. Spory vzniklé na základě smlouvy budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

I.5         Informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na https://www.shop211sqn.cz/cs/content/2-gdpr

I.6         Prodávající může znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat; tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností nového znění. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách e-shopu.

 

 

 

 

II. Definice

·       Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nebo komunikaci s prodávajícím, nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

·       Podnikatel – zákazník, který není spotřebitelem; právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

·       Smluvní strany – prodávající a kupující

·       Webové rozhraní www.shop211sqn.cz

·       E-shop je virtuální obchod provozovatele www.shop211sqn.cz, který umožňuje vzdálený nákup na webové stránce vystaveného zboží. 

·       Uživatelský účet – po registraci kupujícího (jiného uživatele) na webovém rozhraní e-shopu je registrovanému uživateli zřízen uživatelský účet. Tento účet obsahuje souhrn vložených dat a zjednodušují kupujícímu vytváření objednávky. Přihlásit se do uživatelského účtu může klient zadáním e-mailu a hesla.

·       Košík je souhrn kupujícím vybraného zboží, které zamýšlí koupit prostřednictvím e-shopu. 

·       Zboží jsou všechny položky, které můžete nakoupit na e-shopu.

·       Cena je peněžitá částka, za kterou lze zboží zakoupit.

·       Cena za dopravu je peněžitá částka, kterou budete hradit za doručení zboží, zahrnuje náklad na jeho zabalení, manipulační poplatek a poštovné.

·       Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu.

·       DPH – daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

·       Dodací lhůtou se rozumí čas, do jakého je prodávající povinen zakoupené zboží připravit k osobnímu odběru, případně doba, do které je schopen zakoupené zboží předat přepravci.

·       Objednávka je závazný projev vůle kupujícího zakoupit zboží, učiněný prostřednictvím e-shopu, který směřuje vůči prodávajícímu.

 

 

III. Sdělení před uzavřením smlouvy pro kupující spotřebitele

 

III.1   Jako kupující - spotřebitel máte zejména tato práva: 

 

-             Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy - informace jsou obsaženy na stránkách prodávajícího a v těchto VOP.

-             Právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku za podmínek stanovených v těchto VOP (čl. III.3 a čl. VIII VOP) a platné právní úpravy.

-             Právo z vadného plnění v rozsahu dle čl. IX VOP.

-             Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy u České obchodní inspekce – www.coi.cz. Pro řešení sporů z kupních smluv uzavíraných online lze také využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

-             Obrátit se se svojí stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

-             Obrátit se se svojí stížností na prodávajícího. Kontaktní adresou i adresou pro vyřizování stížností je shop@shop211sqn.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zasílá prodávající na elektronickou adresu kupujícího

-             Jste-li spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, bude vám poskytnuta tato vyšší míra ochrany.

 

 

III.2   Prodávající Vás dále informuje, že:

 

-      Adresa provozovny v Pardubicích: Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice.

-      Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny jen v českém jazyce. Webové rozhraní však nabízí pro potřebu kupujícího také překlad do jazyka anglického.

-      Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady, se neliší od základní sazby.

-      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

-      Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

-      Prodávající nevyužívá automatizovaného rozhodování o ceně. 

-      Ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem, avšak cena za dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy, dle typu, váhy a rozměru zboží a způsobu platby objednávky, jejichž volbu provádí kupující v objednávkovém formuláři. Cena dopravy se automaticky vypočte v objednávkovém formuláři po zvolení vybraného zboží, přepravce a místa doručení. Bližší informace o dodání a dopravě stanoví https://www.shop211sqn.cz/cs/content/1-dodani-a-doprava

-      Způsoby platby jsou uvedeny v čl. V.5 VOP a způsob si kupující volí v objednávkovém formuláři.

-      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

-      V případě předobjednávky zboží kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude prodávající kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen nebo kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 30 dní) má kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž prodávající vycházel v okamžiku přeobjednání zboží kupujícím do té míry, že na prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat kupujícího.

-      Při uzavírání smlouvy v e-shopu bude smlouva, resp. příslušná faktura, uložena v elektronickém archivu prodávajícího a přístup k ní mají pouze registrovaní uživatelé. Kupující obdrží objednávky na kontaktní e-mail, a bude tedy mít vždy přístup ke smlouvě (objednávce a faktuře) i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu uložit si vždy potvrzení objednávky.

 

III.3   Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nemá:

-      při uzavření smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (§ 1837 písm. d/ občanského zákoníku),

-      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-      o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

-      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

-      o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

III.4   V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

III.5   Odstoupit od smlouvy lze jakýkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu; k odstoupení od smlouvy lze využít formuláře, který tvoří přílohu č. 1 VOP. 

 

IV. Uzavření smlouvy

IV.1      Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad webového rozhraní do cizího jazyka, v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

IV.2      K uzavření smlouvy dojde již okamžikem, kdy kupující přijme návrh na uzavření kupní smlouvy uveřejněný na webovém rozhraní e-shopu, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. 

IV.3      Informace o zboží a ceně uváděné v e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo zcela chybí či přebývá číslice.

IV.4      Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě kupní smlouvy, jejíž cena uvedena na webovém rozhraní e-shopu byla nevědomě zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží.

IV.5      Nestanoví-li smlouva jinak, kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

IV.6      Zákazník si může zboží ve webovém rozhraní e-shopu nezávazně vybrat kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Do obsahu košíku může kdykoli nahlédnout a zboží vymazat kliknutím na tlačítko s piktogramem odpadkového koše:

- piktogram odpadkového koše

IV.7      Informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou v objednávkovém formuláři uvedeny automaticky na základě kupujícím zvolného zboží, množství zboží, způsobu jeho doručení a platby. Než kupující závazně potvrdí objednávku (včetně potvrzení seznámení se s VOP), má právo měnit jak zakupované zboží, množství, tak nabízený způsob úhrady, případně nabízený způsob dopravy, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 

IV.8      Průběh objednání lze kdykoli přerušit také zavřením okna prohlížeče. 

IV.9      Pro objednání zboží vyplní kupující v krocích objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Kupující má povinnost do objednávky uvést řádné a pravdivé údaje, tyto před závazným potvrzením objednávky zkontrolovat. Kupující do objednávky uvádí své identifikační a kontaktní údaje, sloužící k tomu, aby mohl prodávající zboží doručit, zejména jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

IV.10   Objednávka je dokončena a k přijetí nabídky dochází stiskem tlačítka „objednat s povinností platby“. Odesláním objednávky zavazující k platbě dochází k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami. 

IV.11   Před stiskem tlačítka „objednat s povinností platby“ musí kupující ještě potvrdit své seznámení a svůj souhlas s těmito VOP, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží v objednávacím formuláři zatrhávací políčko. 

IV.12   Shrnutí a potvrzení doručení objednávky kupujícího je provedeno bezprostředně po odeslání objednávky, a to e-mailem, zpravidla automatickým, zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího uvedenou jím v objednávkovém formuláři. Shrnutí objednávky bude součástí potvrzení a tvoří přílohu potvrzujícího e-mailu. Kupující souhlasí s tím, aby mu potvrzení objednávky i daňový doklad – faktura byly zaslány v elektronické podobě na kontaktní e-mailovou adresu.

IV.13   Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (telefonicky či e-mailem dle volby prodávajícího), a to v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), přičemž kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost. 

IV.14   Má-li kupující zřízen uživatelský účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost svých údajů. Objednávka se u zaregistrovaných uživatelů vytváří obdobně, avšak na rozdíl od kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou je, že registrovaný kupující nemusí opakovaně vyplňovat své identifikační údaje.

 

V.      Cena a platební podmínky

 

V.1   V e-shopu je cena stanovena u každé nabízené položky. Ceny uvedené u zboží jsou konečné (včetně DPH a poplatků stanovených zákonem), které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případné ceny za dopravu, která se odvíjí od volby kupujícího.

V.2   Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o ceně za dopravu, a to včetně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno/zasláno obvyklou poštovní cestou, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. Informace o ceně za dopravu a nákladů na vrácení zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Lze-li zboží doručit do zahraničí, cena dopravy se automaticky vypočte v objednávkovém formuláři po zvolení vybraného zboží, přepravce a místa doručení a prodávající uvádí konkrétní cenu za dopravu v objednávkovém formuláři.  

V.3   Původní cena je na stránkách e-shopu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá. Původní cena zboží představuje nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním. Původní cena zboží zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, nejvýše po dobu 90 dní.

V.4   V některých případech umožňuje prodávající na nákup zboží využít individuální slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci formuláře objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole pro slevový kód. Pokud tak učiní, bude cena snížena o tuto slevu. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

V.5   Způsoby platby – Kupující hradí plnou cenu spolu s cenou za dopravu již po uzavření smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného před předáním zboží. Kupující si může zvolit následující způsoby platby celkové ceny:

-         Bezhotovostní platba bankovním převodem.

-         Bezhotovostně platební kartou – Visa a MasterCard - platba probíhá přes platební bránu PayU, podmínky této platební brány jsou dostupné na: PayU

-         Bezhotovostně platbou přes platební bránu PayU – podmínky platební brány jsou dostupné na  PayU.

-         Bezhotovostně platbou přes platební bránu PayPal - podmínky platební brány jsou dostupné na Pay Pal.

-         Dobírkou u přepravce, nebo v místě určeném kupujícím v objednávce,

 

V.6   V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží oproti předání zboží. V případě bezhotovostních plateb je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě ceny uvést variabilní symbol platby.

V.7   Celková cena je zaplacena v případě bezhotovostních plateb okamžikem připsáním celkové ceny na bankovní účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena okamžikem provedení platby.

V.8   Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. U registrovaných uživatelů je faktura dostupná také v uživatelském účtu.

 

V.9   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že cena zboží přesáhne hodnotu 10.000,- Kč včetně DPH, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

VI.            Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

 

VI.1      Zboží bude doručeno/předáno kupujícímu ve lhůtě 30 dní od uzavření kupní smlouvy. Obvyklá dodací lhůta se odvíjí od dostupnosti zboží, zvoleného způsobu platby a zvoleného způsobu přepravy. Kupující si může zvolit z těchto možností přepravy:

-        Osobní odběr na provozovně v Pardubicích, na adrese Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice.

-        Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna.

-        Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL, DHL.

-        Doručení do zahraničí: odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna (Slovensko a Maďarsko), doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL a DHL.

VI.2      Kupující je povinen zaslané zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající zašle platební údaje pro zaplacení těchto nákladů na e-mail kupujícího a je oprávněn požadovat uhrazení ceny za opakované doručování zboží předem. 

VI.3      Pokud kupující svoji povinnost převzít zboží poruší a zboží si nepřevezme, nemá to za následek odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn opakovaně doručit zboží na náklady kupujícího dle postupu uvedeném v čl. VI.2 VOP. Prodávajícímu také vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením. Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce, vzniká prodávajícímu nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně nárok na náhradu škody; nárok bude započten na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

VI.4      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky by neměl kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající kupujícímu doporučuje zdokumentovat stav zásilky a informovat prodávajícího o důvodu nepřevzetí. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VI.5      O možnosti vyzvednutí zboží v případě sjednaného osobního odběru na provozovně bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu. 

VI.6      Prodávající bude kupujícího vždy informovat v případě mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž kupujícímu sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informaci o tom, že nebude možné zboží dodat, dále prodlení s dodáním zboží od dodavatelů prodejce, přičemž kupujícím sdělí novou očekávanou dobu dodání.

VI.7      Vlastnictví ke zboží získá kupující až po zaplacení dohodnuté ceny v plné výši převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy kupující porušil smlouvu tím, že měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupující k převzetí nedošloPřechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

 

VII.           Uživatelský účet

 

VII.1    Na základě registrace kupujícího provedené v rozhraní e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, odtud může také provádět objednávání zboží. V uživatelském účtu má kupující také přístup k objednávkám, informacím o vráceném produktu, dobropisům a slevovým kupónům.  

VII.2    Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět (případně aktualizovat) správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

VII.3    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a neumožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Dojde-li ke zneužití přístupových údajů, prodávající za to nenese odpovědnost.

VII.4    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

VII.5    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

VIII.         Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

VIII.1.     Odstoupení od smlouvy má za následek ukončení smluvního vztahu od jeho počátku. K odstoupení od smlouvy může dojít bez uvedení důvodu za podmínek, o nichž prodávající kupujícího informoval již v čl. III.3 VOP. Odstoupit od smlouvy lze také v případě dalších v zákoně a těchto VOP uvedených důvodů.

VIII.2.     Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (čl. III.3 VOP). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

-        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

-        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

-        smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

VIII.3.     Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 VOP; prodávající spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (např. zasláním e-mailu nebo dopisu s uvedením identifikačních údajů). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

VIII.4.     V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Kupující má nárok na vrácení cen zboží a aby mu prodávající vrátil cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který prodávající pro dodání zboží nabízel.

VIII.5.     Zboží je třeba vracet čisté, úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neobnošené a je-li to možné, včetně originálního obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. Náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny

VIII.6.     Prodávající kupujícímu vrátí do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení uhrazenou cenu na účet, z něhož byla cena přijata, případně na účet kupujícím zvolený. Prodávající však není povinen vrátit cenu dříve, než obdrží zboží, nebo mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VIII.7.     V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

VIII.8.     V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou smlouvu, hradí prodávající i náklady spojené s navrácením zboží, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který při dodání zboží nabízel.

 

IX.            Práva z odpovědnosti za vady

 

IX.1.     Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

IX.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zboží je bez vad, zejména, pokud:

-        odpovídá sjednanému popisu, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

-        je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí,

-        je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

IX.3.     Vedle ujednaných vlastností prodávající také kupujícímu odpovídá, že:

-        je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-        množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

-        je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

-        odpovídá jakostí nebo provedení vzorku nebo předloze, které byly kupujícími poskytnuty před uzavřením smlouvy,

uvedené se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

IX.4.     V případě, že bude mít zboží vadu, kupující může prodávajícímu vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (reklamovat zboží) zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu prodávajícího, případně osobně na adrese Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice. Kupující může využít také vzorový reklamační formulář prodávajícího, který tvoří přílohu č. 2 VOP. V uplatnění práva z vadného plnění musí kupující zvolit, jak chce vadu vyřešit, přičemž tuto volbu může kupující následně bez souhlasu prodávajícího změnit pouze v případě, že žádal odstranění vady a následně se ukáže, že tuto vadu odstranit nelze. Reklamaci prodávající vyřídí v souladu s uplatněným právem z vadného plnění. 

 

IX.5.     Kupující má tato práva z vadného plnění:

 

Kupující – spotřebitel má nárok na bezplatné odstranění vady Spotřebitel může požadovat dodání nového zboží bez vady, nebo dodání chybějící části zboží, nebo odstranění vady opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. 

 

Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil včas, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo zhotovitel prohlásí, případně je z okolností a prohlášení prodávajícího zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

 

IX.6.     Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

IX.7.     Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

IX.8.     Nedohodnou-li se smluvní strany na delší lhůtě, prodávající odstraní vady do 30 dnů od obdržení reklamace a poskytneme kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

IX.9.     O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem a vydá mu potvrzení a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

IX.10.  V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, má kupující povinnost vrátit prodávajícímu původní zboží, náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

IX.11.  U dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

IX.12.  Kupující – podnikatel je povinen oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

IX.13.  Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

 

X.              Další práva a povinnosti smluvních stran

 

X.1    Obdržel-li kupující spolu se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím nebo prodávajícím z důvodů spočívajících na straně kupujícího, pozbývá darovací smlouva účinnosti (rozvazovací podmínka) a kupující je povinen prodávajícímu dárek vrátit. V případě, že dárek nebude vrácen zpět, vzniká na straně kupujícího bezdůvodné obohacení a kupující je povinen nahradit prodávajícímu obvyklou cenu takového dárku. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

X.2    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X.3    Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než dodá kupujícímu zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby dodání zboží. Prodávající může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující v objednávce záměrně uvedl nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

X.4    Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smlouvy, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací termín nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. Za takové okolnosti strany považují zejména přírodní katastrofy, živelné pohromy, revoluce, stav nouze, válečný stav, válečný a ozbrojený konflikt, pandemie, embargo, vysoké nepředvídatelné zvýšení cen inflace, terorismus, neočekávaný výpadek elektrické energie, neočekávané povětrnostní podmínky, výrobní výpadky subdodavatelů.

 

XI.            Závěrečná ustanovení

 

XI.1   Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.shop211sqn.cz.

XI.2   Ukáže-li se, že některé ustanovení VOP je neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XI.3   Smluvní strany se dohodly, že veškerá písemná korespondence bude doručována elektronickou poštou.

XI.4   Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro reklamaci.

XI.5   Tyto VOP zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2023.

 

Obchodní podmínky platné od 1.1.2023